Tài liệu phục vụ TXCT

TCXT sau kỳ họp thứ 2
TXCT trước kỳ họp thứ 3
TXCT trước kỳ họp thứ 4
STTTên tài liệuTải về
1 Tóm tắt các báo cáo, nội dung phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022
2 Nội dung giải trình kiến nghị của cử tri thành phố Huế tại kỳ họp thứ 3, HĐND khóa VIII
3 Nội dung giải trình kiến nghị của cử tri huyện Nam Đông tại kỳ họp thứ 3, HĐND khóa VIII
4 Nội dung giải trình kiến nghị của cử tri huyện A Lưới tại kỳ họp thứ 3, HĐND khóa VIII
5 Nội dung giải trình kiến nghị của cử tri huyện Phong Điền tại kỳ họp thứ 3, HĐND khóa VIII
6 Nội dung giải trình kiến nghị của cử tri huyện Quảng Điền tại kỳ họp thứ 3, HĐND khóa VIII
7 Nội dung giải trình kiến nghị của cử tri thị xã Hương Thủy tại kỳ họp thứ 3, HĐND khóa VIII
8 Nội dung giải trình kiến nghị của cử tri thị xã Hương Trà tại kỳ họp thứ 3, HĐND khóa VIII
9 Nội dung giải trình kiến nghị của cử tri huyện Phú Vang tại kỳ họp thứ 3, HĐND khóa VIII
10 Nội dung giải trình kiến nghị của cử tri huyện Phú Lộc tại kỳ họp thứ 3, HĐND khóa VIII
TXCT trước kỳ họp thứ 5