Lịch tiếp công dân năm 2023
 Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Tháng 1
18/01/2024 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 2
22/02/2024 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 3
21/03/2024 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 4
18/04/2024 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 5
23/05/2024 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 6
20/06/2024 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 7
Không có dữ liệu
Tháng 8
Không có dữ liệu
Tháng 9
Không có dữ liệu
Tháng 10
Không có dữ liệu
Tháng 11
Không có dữ liệu
Tháng 12
Không có dữ liệu
Xuất file