Lịch tiếp công dân năm 2023
 Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Tháng 1
5/01/2023 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
12/01/2023 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
26/01/2023 Chủ tịch - Lê Trường Lưu Thị xã Hương Thủy
Tháng 2
2/02/2023 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
22/02/2023 Chủ tịch - Lê Trường Lưu Huyện Phong Điền
23/02/2023 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 3
9/03/2023 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
22/03/2023 Chủ tịch - Lê Trường Lưu Thị xã Hương Trà
30/03/2023 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 4
6/04/2023 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
18/04/2023 Chủ tịch - Lê Trường Lưu Huyện Phú Lộc
20/04/2023 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 5
11/05/2023 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
25/05/2023 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 6
8/06/2023 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
21/06/2023 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 7
Không có dữ liệu
Tháng 8
Không có dữ liệu
Tháng 9
Không có dữ liệu
Tháng 10
Không có dữ liệu
Tháng 11
Không có dữ liệu
Tháng 12
Không có dữ liệu
Xuất file