Lịch tiếp công dân năm 2021
 Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Tháng 1
13/01/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 2
10/02/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
23/02/2022 Chủ tịch - Lê Trường Lưu Huyện Phong Điền
24/02/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 3
10/03/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
24/03/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
17/03/2022 Chủ tịch - Lê Trường Lưu Huyện Phú Lộc
Tháng 4
14/04/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
28/04/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 5
12/05/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
26/05/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 6
9/06/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
23/06/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 7
7/07/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
28/07/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
29/07/2022 Chủ tịch - Lê Trường Lưu Huyện Nam Đông
Tháng 8
4/08/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
25/08/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 9
8/09/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
22/09/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 10
6/10/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
19/10/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 11
10/11/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
24/11/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 12
8/12/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
21/12/2022 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Xuất file