Danh mục
Từ khóa
Từ ngày
Đến ngày
Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và giáo dục, cải tạo phạm nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2021
STTTên tài liệu giám sátTải về
1 Quyết định về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và giáo dục, cải tạo phạm nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2021
2 Kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và giáo dục, cải tạo phạm nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2021
3 Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và giáo dục, cải tạo phạm nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2021