Danh mục
Từ khóa
Từ ngày
Đến ngày
Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh
STTTên tài liệu giám sátTải về
1 .
2 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh