Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, HĐND Huyện Phú Vang Khóa VII
12.11.2021
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 11/11, Hội đồng nhân dân huyện Phú Vang tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 của HĐND huyện khóa VII, nhằm xem xét, thông qua các Nghị quyết về việc cho ý kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về việc cho ý kiến danh mục công trình đầu tư năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý và Nghị quyết về việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư trên địa bàn huyện. Đến dự có đồng chí Trần Gia Công - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Thế Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì kỳ họp; đồng chí Trần Thanh Long - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

     Trong thời gian qua, thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Hội đồng nhân dân huyện khóa VI đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 23 tháng 11 năm 2020 về việc cho ý kiến dự kiến danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý và giao UBND huyện triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do từ ngày 01/7/2021 huyện Phú Vang có 05 xã, thị trấn đã chuyển giao cho thành phố Huế quản lý theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 có sự thay đổiBên cạnh đó, trước nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà và trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng một số công trình trên địa bàn huyện đã xảy ra những vấn đề bất cập cần phải điều chỉnh cho phù hợp.

Trên cơ sở đề xuất của các ngành, các địa phương, UBND huyện đã tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và xây dựng danh mục đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý để trình HĐND huyện xem xét, cho ý kiến thông qua.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã bàn bạc dân chủ, thẳng thắn và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý; trong đó, dự kiến danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 sau điều chỉnh là 258 công trình , với tổng nguồn vốn đầu tư trên 1.285 tỷ đồng, gồm: Nguồn vốn ngân sách Tỉnh  24 công trình, với 11,144 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách Huyện và Xã đối ứng trên 1.068 tỷ đồng; vốn khác 39 công trình, với 106,2 tỷ đồng. Nghị quyết về việc cho ý kiến danh mục công trình đầu tư năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý là 62 công trình, với tổng nguồn vốn 245,4 tỷ đồng. Nghị quyết về việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư trên địa bàn huyện, tổng mức đầu tư 02 công trình từ 2,68 tỷ đồng lên 4,75 tỷ đồng,...

Việc HĐND huyện khóa VII, kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 thông qua các Nghị quyết trên nhằm làm cơ sở cho quá trình triển khai thực hiện trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương về công tác đầu tư công; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.

Approved Trang thai