Thứ Bảy, 6/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ hop thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
33 người đang trực tuyến
1.970.293 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp thứ chín

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VII
2 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
3 Báo cáo kết quả giám sát về tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018
4 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
5 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
6 Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực pháp chế năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
7 Báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII
8 Báo cáo thẩm tra về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
9 Báo cáo thẩm tra tờ trình về chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
10 Báo cáo thẩm tra tờ trình về cho ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc
11 Báo cáo thẩm tra tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, phân bổ kế hoạch năm 2020 các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg
12 Báo cáo thẩm tra các tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương sơ (khu vực 5, 6, 7 và 8)
13 Báo cáo thẩm tra tờ trình về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công 2020
14 Báo cáo thẩm tra tờ trình về chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh
15 Báo cáo thẩm tra tờ trình về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2024
16 Báo cáo thẩm tra tờ trình về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các công trình dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh
17 Báo cáo thẩm tra tờ trình về giao biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2020
18 Tờ trình về kết quả phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp
19 Báo cáo về kết quả phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp
20 Tờ trình thành lập đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình kết quả thực hiện các năm doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh
21 Tờ trình thành lập đoàn giám sát của HĐND tỉnh về giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
22 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá VII
23 Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình, kết quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016
24 Phụ lục kèm Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình, kết quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016
25 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
26 Phụ lục kèm Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
27 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2020
28 Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019
29 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; buôn lậu, gian lận thưong mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
30 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
31 Phụ lục kèm Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
32 Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020
33 Phụ lục kèm Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020
34 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh
35 Phụ lục 1 kèm Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh
36 Phụ lục 2 kèm Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh
37 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
38 Tờ trình về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế
39 Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII
40 Tờ trình về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
41 Tờ trình về cho ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc
42 Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, phân bổ kế hoạch năm 2020 các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016
43 Phụ lục kèm Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, phân bổ kế hoạch năm 2020 các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg
44 Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương sơ (khu vực 5)
45 Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương sơ (khu vực 6)
46 Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương sơ (khu vực 7)
47 Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương sơ (khu vực 8)
48 Tờ trình về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2024
49 Phụ lục 1 kèm Tờ trình về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2024
50 Phụ lục 2 kèm Tờ trình về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2024
51 Phụ lục 3 kèm Tờ trình về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2024
52 Phụ lục 4 kèm Tờ trình về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2024
53 Phụ lục 5 kèm Tờ trình về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2024
54 Phụ lục 6 kèm Tờ trình về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2024
55 Phụ lục 7 kèm Tờ trình về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2024
56 Phụ lục 8 kèm Tờ trình về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2024
57 Phụ lục 9 kèm Tờ trình về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2024
58 Phụ lục 10 kèm Tờ trình về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2024
59 Phụ lục 11 kèm Tờ trình về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2024
60 Phụ lục 12 kèm Tờ trình về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2024
61 Tờ trình về giao biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh
62 Tờ trình về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2020
63 Báo cáo về tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2020
64 Phụ lục 1 kèm Báo cáo về tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2020
65 Phụ lục 2 kèm Báo cáo về tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2020
66 Phụ lục V kèm Báo cáo về tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2020
67 Tờ trình về việc thông qua Danh mục dự án khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp và dự án công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2020
68 Phụ lục kèm Tờ trình về việc thông qua Danh mục dự án khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp và dự án công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2020
69 Tờ trình về đề nghị thống nhất danh mục thực hiện các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh
70 Thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng Chính quyền năm 2019
71 Báo cáo của Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VII
72 Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VII
73 Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op