Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Lãnh đạo các Ban và đại biểu HĐND tỉnh 06 tháng đầu năm 2024
11.1.2024
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị quyết 759/2014/UBTVQH ngày 15/5/20214 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ

Đề nghị thủ trưởng các sở ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Ban tiếp công dân các cấp thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân; cử lãnh đạo, chuyên viên tham gia, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ tốt các buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, lãnh đạo các Ban, đại biểu HĐND tỉnh.

(Lịch tiếp công dân định kỳ được ban hành kèm theo thông báo này)

2. Tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân đột xuất

Thực hiện khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013, khi có công dân đến trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với HĐND tỉnh hoặc đột xuất có vụ việc nổi cộm, phức tạp, có nhiều người tham gia thực hiện việc khiếu nại, khiếu kiện, Thường trực HĐND tỉnh cử cán bộ, công chức tiếp công dân theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện:

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và có trách nhiệm đăng ký lịch Tiếp công dân định kỳ vào lịch công tác hàng tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh. Chủ động phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh để tổ chức thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo thông báo này. Trường hợp vì lý do đột xuất Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban  không tiếp công dân theo lịch, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh thông báo kịp thời cho cán bộ, nhân dân biết và bố trí lại buổi tiếp công dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp; bố trí công chức tham mưu Thường trực HĐND, Lãnh đạo các Ban và đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị phản ánh của công dân.

- Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh thông báo nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ và nhân dân biết.

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ

Thời gian

Đại biểu tiếp

Địa điểm

Tháng 1

Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau

- Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn huyện A Lưới

Huyện A Lưới

Ngày 18/01/2024

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng ban Ban pháp chế, HĐND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 2

Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau

- Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn thị xã Hương Thủy

Thị xã Hương Thủy

Ngày 22/02/2024

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 - Bà Hồ Nhật Tân, Phó Trưởng ban Ban pháp chế, HĐND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 3

Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau

- Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn thị xã Hương Trà

Thị xã Hương Trà

Ngày 21/3/2024

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Ông Hoàng Phú, Phó Trưởng ban Ban KTNS, HĐND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 4

Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau

- Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn huyện Phú Lộc

Huyện Phú Lộc

Ngày 18/4/2024

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Trưởng ban Ban KTNS, HĐND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 5

Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau

- Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn huyện Nam Đông

Huyện Nam Đông

Ngày 23/5/2024

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Ông Nguyễn Văn Thạnh, Phó Trưởng ban Ban VHXH, HĐND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 6

Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau

- Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang

Ngày 20/06/2024

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Ông Hoàng Trọng Bửu, Phó Trưởng ban Ban VHXH, HĐND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

 
Nguyễn Thị Thanh Vân
Approved Trang thai