Tin nổi bật
Từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung
6.7.2024
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sau 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp (SXNN) được hình thành và mang lại hiệu quả nhằm từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, nâng cao khối lượng sản phẩm hàng hoá cung cấp cho thị trường.
Mô hình trồng dưa Hoàng Kim tại huyện Nam Đông
Mô hình trồng dưa Hoàng Kim tại huyện Nam Đông

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, tháng 12/2020 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 20 quy định một số chính sách khuyến khích phát triển SXNN. Sau hơn 3 năm thực hiện đề án, đến nay đã thực hiện hỗ trợ cho 23 cơ sở với kinh phí hơn 7,5 tỷ đồng đầu tư phát triển SXNN công nghệ cao. Trong đó, các huyện, thị xã, thành phố Huế đang triển khai hỗ trợ các nội dung thuộc thẩm quyền cấp huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2024 đã hỗ trợ các mô hình phát triển trồng sen, liên kết trong sản xuất lúa, máy cuộn rơm, sản phẩm OCOP, kinh phí hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng. Đến nay, tổng kinh phí cấp huyện hỗ trợ khoảng 18 tỷ đồng. Về hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP, đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn trong quá trình xây dựng các sản phẩm OCOP. Đến nay, toàn tỉnh có 76 sản phẩm OCOP; trong đó có 18 sản phẩm đạt 4 sao, 54 sản phẩm đạt 3 sao, 4 sản phẩm tiềm năng 5 sao đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, phân hạng.

Theo ông Lê Văn Anh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị quyết số 20 quy định một số chính sách khuyến khích phát triển SXNN trong thời gian qua đã mang lại một số kết quả nhất định, tác động tích cực đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp. Các chính sách ban hành đã mở ra hướng đi mới trong công tác quy hoạch, phát triển sản xuất và thúc đẩy các ngành kinh tế, góp phần cải thiện môi trường và thuận lợi hơn cho SXNN trên địa bàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu NN và ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào SXNN.

Ông Lê Văn Anh nhấn mạnh, việc triển khai các chính sách thông qua các mô hình, dự án (DA) đã góp phần tăng trưởng SXNN thông qua việc cải thiện năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, hạ tầng cơ sở phát triển sản xuất được quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân, từng bước hình thành các vùng SX tập trung, nâng cao khối lượng sản phẩm hàng hoá cung cấp cho thị trường, tạo việc làm ổn định cho người lao động, phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách còn nhiều tồn tại, bất cập, như: Công tác tuyên truyền, vận động mặc dù đã được chú trọng thực hiện nhưng vẫn còn một bộ phận người dân chưa nhận thức rõ và đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa và nội dung của chính sách; cán bộ cấp xã đóng vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền phổ biến chính sách đến người dân, tuy nhiên thực tế ở một số địa phương cán bộ cấp xã không nắm bắt, do đó hạn chế về việc hướng dẫn người dân triển khai thực hiện.

Ngoài ra, hồ sơ, thủ tục thực hiện còn phức tạp, người dân gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt trong việc lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Các nội dung chủ yếu hỗ trợ sau đầu tư nhằm phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ từ ngân sách, đồng thời tạo động lực cho người dân phát triển các DA, mô hình sản xuất. Tuy nhiên, nguồn vốn bỏ ra ban đầu để đầu tư các mô hình, DA tương đối lớn so với điều kiện thực tế của người dân, do vậy, người dân khó khăn trong việc huy động vốn và chưa thật sự yên tâm đầu tư…


Mô hình trồng lan tại huyện Phú Vang

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để triển khai có hiệu quả chính sách này đến người dân, sắp tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị cần phải rà soát, đánh giá những hạn chế, vướng mắc, kịp thời tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách đảm bảo phù hợp với thực tiễn, góp phần đưa chính sách vào cuộc sống. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng hồ sơ chứng từ, thủ tục thực hiện trên cơ sở tinh gọn, đơn giản, đúng quy định tạo điều kiện cho người sản xuất, kinh doanh dễ dàng tiếp cận và thực hiện. Nhiệm vụ quan trọng nữa đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, giúp người dân nâng cao nhận thức, nắm rõ các chủ trương, chính sách của tỉnh; vận động, hướng dẫn người dân tham gia các chính sách cũng như hỗ trợ lập hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Võ Văn Chí Công
Approved Trang thai