Lấy ý kiến người dân về xây dựng pháp luật
STT Tên dự thảo Tham gia góp ý File văn bản Xem các góp ý
Không có dữ liệu
Tổng cộng: 0 Hiển thị

STT Tên dự thảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
1 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 0 góp ý
Không có dữ liệu
Tổng cộng: 1 Hiển thị