Ban kinh tế - ngân sách
Trưởng ban:
Nguyễn Chí Tài
Ngày, tháng, năm sinh: 08/01/1980
Quê quán: Xã Phú Thanh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm Tâm lý - Giáo dục, Cử nhân Quản trị Kinh doanh; Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: UVTV Tỉnh ủy; Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0914.313.930
Phó Trưởng ban chuyên trách:
Hoàng Phú
Ngày, tháng, năm sinh: 04/01/1974
Quê quán: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kế toán tài chính; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0905.595.556
Phó Trưởng ban chuyên trách:
Dương Thị Thu Truyền
Ngày, tháng, năm sinh: 18/11/1979
Quê quán: Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Tiếng Anh, Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ Quản lý nguồn nhân lực

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0914.363.105
Thành viên ban:
Trần Lưu Quốc Doãn
Ngày, tháng, năm sinh: 25/06/1966
Quê quán: Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh
Điện thoại: 0914.077.636
Thành viên ban:
Trương Công Hân
Ngày, tháng, năm sinh: 30/05/1982
Quê quán: Xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Cấp thoát nước, Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0914.696.555
Thành viên ban:
Trần Đức Minh
Ngày, tháng, năm sinh: 22/06/1980
Quê quán: Phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Vật lý, Cử nhân Tiếng Anh; Thạc sĩ Công nghệ điện tử viễn thông

Trình độ lý luận chính trị:
Chức vụ: Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh
Điện thoại: 0983.555.226
Thành viên ban:
Trần Quốc Thắng
Ngày, tháng, năm sinh: 12/06/1970
Quê quán: Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Công nghệ; Thạc sĩ Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Điện thoại: 0918.382.073
  • NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH

   (Trích khoản 3, Điều 108 và Điều 109 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015)

  • Điều 108: Các lĩnh vực phụ trách của các Ban của Hội đồng nhân dân

   3.Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

   Điều 109: Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân

   1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

   2. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

   3. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.

   4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

   5. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.

   6. Ban của Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.

  • Điện thoại: 0234.3822444
  • Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn