Thường trực HĐND
Chủ tịch:
Lê Trường Lưu
Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1963
Quê quán: Xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Kế toán - Tài chính; Cử nhân Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Điện thoại: 0913.458.495
Phó Chủ tịch:
Nguyễn Quang Tuấn
Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1972
Quê quán: Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ Kinh tế chính trị

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
Chức vụ: UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0914.077.920
Phó Chủ tịch:
Nguyễn Thị Ái Vân
Ngày, tháng, năm sinh: 20/06/1972
Quê quán: Xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế nông nghiệp; Thạc sĩ Phát triển nông thôn

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: TUV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0914.051.117
Trưởng ban Ban pháp chế:
Đặng Ngọc Trân
Ngày, tháng, năm sinh: 06/06/1968
Quê quán: Xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
Chức vụ: UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh
Điện thoại: 0914.002.299
Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách:
Nguyễn Chí Tài
Ngày, tháng, năm sinh: 08/01/1980
Quê quán: Xã Phú Thanh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm Tâm lý - Giáo dục, Cử nhân Quản trị Kinh doanh; Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: UVTV Tỉnh ủy; Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0914.313.930
Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội:
Hoàng Khánh Hùng
Ngày, tháng, năm sinh: 24/02/1968
Quê quán: Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Khoa học Địa lý; Thạc sĩ Quản lý Hành chính công

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
Chức vụ: UVTV Tỉnh ủy; Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0914.242.949
  • NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

   (Trích Điều 104 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015)

  • 1. Triệu tập các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; phối hợp với Ủy ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

   2. Đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

   3. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương.

   4. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân; xem xét kết quả giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân khi xét thấy cần thiết và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất; giữ mối liên hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân; yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân.

   5. Tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân theo quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân để báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

   6. Phê chuẩn danh sách Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân và việc cho thôi làm Ủy viên của Ban của Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Trưởng ban của Hội đồng nhân dân.

   7. Trình Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này.

   8. Quyết định việc đưa ra Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

   9. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cùng cấp lên Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp mình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

   10. Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; mỗi năm hai lần thông báo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp về hoạt động của Hội đồng nhân dân.

  • Địa chỉ cơ quan: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
  • Điện thoại: 0234.3822444
  • Fax: 0234.3831344
  • Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
  • Website: http://hdndthuathienhue.gov.vn/