Tin sự kiện trong tỉnh
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh 06 tháng đầu năm 2023
18.1.2023
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày năm 2015; Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị quyết 759/2014/UBTVQH ngày 15/5/20214 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thông báo số 339-TB/TU, ngày 04/01/2023 của Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế về lịch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 06 tháng đầu năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 06 tháng đầu năm 2023 như sau:

1. Lịch tiếp công dân định kỳ:

Thời gian

Đại biểu tiếp

Địa bàn

Tháng 1

- Ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện A Lưới.

Huyện A Lưới

Tháng 2

- Ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Phong Điền.

Huyện Phong Điền

Tháng 3

- Ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Thị xã Hương Trà

Tháng 4

- Ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Phú Lộc

Huyện Phú Lộc

Tháng 5

- Ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Nam Đông

Huyện Nam Đông

Tháng 6

- Ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Phú Vang.

Huyện Phú Vang

 

2. Tổ chức thực hiện:

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có trách nhiệm niêm yết Lịch tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh; đăng tải Lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử của HĐND tỉnh để cán bộ, nhân dân được biết theo dõi và tham dự.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy đăng ký Lịch tiếp công dân vào lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh; cử đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và thông báo cho các Đại biểu HĐND tỉnh tại các Tổ đại biểu tham gia tiếp công dân theo thời gian trên./.

Approved Trang thai