Lịch tiếp công dân năm 2023
 Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Tháng 1
18/01/2024 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 2
22/02/2024 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
29/02/2024 Chủ tịch - Lê Trường Lưu Thị xã Hương Thủy
Tháng 3
21/03/2024 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
28/03/2024 Chủ tịch - Lê Trường Lưu Thị xã Hương Trà
Tháng 4
18/04/2024 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
25/04/2024 Chủ tịch - Lê Trường Lưu Huyện Phú Lộc
Tháng 5
23/05/2024 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 6
20/06/2024 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 7
18/07/2024 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 8
22/08/2024 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 9
19/09/2024 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 10
24/10/2024 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 11
21/11/2024 Phó Chủ tịch - Nguyễn Quang Tuấn Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Tháng 12
19/12/2024 Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Ái Vân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Xuất file