Tin tức - sự kiện >> Tin tức sự kiện
Đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020

      Tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để giải ngân đúng kế hoạch nguồn vốn được bố trí trong năm 2020 nhằm sớm đưa vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương; phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vào tháng 11/2020.

     Tính đến 30/7/2020, đã có hơn 31 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư phát triển các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được giải ngân, đạt 57,3% kế hoạch vốn. Trong đó, chương trình 30a về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đã giải ngân đạt 66,4% kế hoạch vốn (hơn 24 tỷ đồng); chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và các thôn đặc biệt khó khăn giải ngân đạt 40% kế hoạch vốn (hơn 7,6 tỷ đồng). Dự kiến, các địa phương và ngành sẽ giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vào tháng 11/2020.

Thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để giải ngân đúng kế hoạch nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được bố trí vốn năm 2020 nhằm sớm đưa vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, nhất là đối với các xã bãi ngang ven biển và các xã nghèo tại 2 huyện A Lưới, Nam Đông. Đồng thời, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để tiếp tục hỗ trợ có hiệu quả cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm thoát nghèo bền vững, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến tháng 7/2020, toàn tỉnh có thêm 06 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển đạt chuẩn nông thôn mới đến nay là 12/27 xã. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tác động sâu rộng đến đời sống nhân dân, hiện nay dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, người nghèo và các đối tượng yếu thế tiếp tục chịu tác động lớn.

Để giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5% (tương ứng giảm khoảng 1.480 hộ nghèo so với năm 2019) nhằm đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,17% xuống còn 3,67% vào cuối năm 2020, bên cạnh sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được phân bổ từ ngân sách Trung ương, Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp 19 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% tại huyện A Lưới và Nam Đông. Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ đời sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là trong tình hình dịch bệnh có thể ảnh hưởng lâu dài đến đời sống người dân; đặc biệt là các đối tượng yếu thế, khó khăn trong cuộc sống có nguy cơ thiếu lương trong mùa giáp hạt, mưa lũ.


Ngày 09/09/2020