Tin tức - sự kiện >> Tin HĐND
HĐND tỉnh thông qua nghị quyết chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư

      Trong chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 4 vào sáng ngày 19/8, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

      Trình bày Tờ trình của UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông cho biết, quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và bố trí lại số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ đã tác động trực tiếp, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều đối tượng. Mặc dù có nhiều cán bộ, công chức có trình độ, phẩm chất và năng lực công tác để đảm nhận những vị trí công việc được giao, tuy nhiên, do sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế, giảm số lượng theo quy định nên dẫn đến dôi dư cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không thể tiếp tục bố trí công tác.

Để giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp, tại Khoản 2, Điều 10 của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định: “Ngoài chế độ, chính sách theo quy định, trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Vì vậy, để đảm bảo ổn định tư tưởng và hỗ trợ một phần cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư, việc ban hành chính sách hỗ trợ là hết sức cần thiết”.

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 3.360 cán bộ, công chức và 2.405 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trong đó: Tại 14 xã thuộc diện sắp xếp hiện có 307 cán bộ, công chức và 220 người hoạt động không chuyên trách. Tại 138 xã, phường, thị trấn còn lại hiện có 3.053 cán bộ, công chức và 2.185 người hoạt động không chuyên trách. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và giảm số lượng theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP, trên địa bàn toàn tỉnh sẽ dôi dư 282 cán bộ, công chức và 487 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Nếu giảm số cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư thì hàng năm ngân sách giảm chi lương và phụ cấp khoảng 21.040.800.00đ.

Thẩm tra nội dung này, Ban pháp chế cho rằng, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ là phù hợp và đúng quy định của pháp luật; kịp thời động viên, tạo điều kiện hỗ trợ một phần kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp. Quá trình thẩm tra, UBND tỉnh và Sở Nội vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa phần lớn các ý kiến tham gia của Ban, ý kiến của các đối tượng chịu tác động để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Ban pháp chế đồng tình cao với việc qui định chính sách hỗ trợ thêm 06 tháng tiền lương và phụ cấp hiện hưởng cho cán bộ, công chức, viên chức y tế, giáo dục dôi dư (nếu có) nhằm tạo điều kiện để giải quyết dôi dư tăng đột biến sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã hiện nay. Ban pháp chế cũng thống nhất cao với đề nghị trợ cấp 03 tháng tiền phụ cấp hiện hưởng để tìm việc làm và trợ cấp 1,5 tháng tiền phụ cấp hiện hưởng cho mỗi năm công tác đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và dôi dư do thực hiện Nghị định 34, theo Ban pháp chế thì mức hỗ trợ như vây là phù hợp, có sự tương đồng với chính sách thôi việc ngay qui định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP và khả năng điều tiết của ngân sách địa phương.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tán thành thông qua dự thảo Nghị quyết, nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019./.

Hồ Nhật Tân
Ngày 19/08/2019