Danh mục
Từ khóa
Từ ngày
Đến ngày
Giám sát về tình hình và kết quả triển khai thực hiện việc quy hoạch các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021
STTTên tài liệu giám sátTải về
1 Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả triển khai thực hiện việc quy hoạch các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021
2 Kế hoạch giám sát về tình hình và kết quả triển khai thực hiện việc quy hoạch các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021
3 Đề cương báo cáo về tình hình và kết quả triển khai thực hiện việc quy hoạch các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2021
4 Kết luận giám sát về tình hình và kết quả thực hiện việc quy hoạch các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021