VĂN BẢN

LỌC

DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Tên văn bản Kỳ họp Thể loại văn bản Ngày ban hành Tải về
1 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về chấp thuận phương án vay lại và trả nợ vốn vay ODA dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 6 Nghị quyết 07/09/2022
2 Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Văn phòng làm việc một số cơ quan đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 6 Nghị quyết 07/09/2022
3 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 6 Nghị quyết 07/09/2022
4 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 6 Nghị quyết 07/09/2022
5 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về việc bố trí kinh phí tổ chức Festival Huế 2022 Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 6 Nghị quyết 07/09/2022
6 Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 6 Nghị quyết 07/09/2022
7 Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 6 Nghị quyết 07/09/2022
8 Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 6 Nghị quyết 07/09/2022
9 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022 Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 6 Nghị quyết 07/09/2022
10 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 31 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thừa Thiên Huế Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 6 Nghị quyết 07/09/2022
11 Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về bãi bỏ Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 23/4/2019 của HĐND tỉnh quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án nhóm C ... Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 6 Nghị quyết 07/09/2022
12 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 6 Nghị quyết 07/09/2022
13 Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về thí điểm một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển Container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng Container đi, đến Cảng Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 6 Nghị quyết 07/09/2022
14 Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất CL10 và BV thuộc khu A, đô thị mới An Vân Dương Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 6 Nghị quyết 07/09/2022
15 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2022 Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 6 Nghị quyết 07/09/2022
16 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về điều chỉnh Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/3/2022 của HĐND tỉnh về phương án “Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối với các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp ... Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 6 Nghị quyết 07/09/2022
17 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về chấp thuận phương án vay lại và trả nợ vốn vay ODA dự án “Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)” thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 6 Nghị quyết 07/09/2022
18 Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về chủ trương đầu tư dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 6 Nghị quyết 07/09/2022
19 Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa Bình Điền và Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 6 Nghị quyết 07/09/2022
20 Nghị quyết 97/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 về chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025 Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 2 Nghị quyết 14/10/2021
21 Nghị quyết 30/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 2 Nghị quyết 14/10/2021
22 Nghị quyết 96/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 về chủ trương đầu tư dự án Triển khai chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 2 Nghị quyết 14/10/2021
23 Nghị quyết 31/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 về bãi bỏ Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 2 Nghị quyết 14/10/2021
24 Nghị quyết 32/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 về Quy định mức trợ cấp tiền ăn cho người có công với cách mạng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công Nghị quyết Khóa VIII (2021 - 2026) >> Kỳ họp chuyên đề lần 2 Nghị quyết 14/10/2021
Tổng cộng24
Hiển thị