Thống nhất cao việc ban hành Luật sửa đổi, bô sung một số điều của 8 Luật để thúc đẩy hoạt động đầu tư, sẩn xuất, kinh doanh
7.1.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội; chương trình công tác năm 2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh. Chiều ngày 05/01, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Chủ trì Hội nghị gốm các đồng chí: Nguyễn Thị Sửu - TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thanh Hải - TUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN, đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công Thương, Cục Thuế, Cục Hải quan.

Hội nghị đã nghe 11 lượt phát biểu với hơn 20 ý kiến góp ý vào dự án Luật, và hơn 6 lượt trao đổi ý kiến. Đa số các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều thống nhất với sự cần thiết phải ban hành và nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, nhất là trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời đi sâu, phân tích cụ thể một số nội dung sau:

Các nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực nhằm đáp ứng yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền quản lý; đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản trong việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; rút ngắn thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ đấu thầu; đảm bảo các quy định để thực hiện xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải theo Nghị quyết số 55-NQ/TW.

- Khoản 3, Điều 3 của dự án Luật bổ sung điểm g vào khoản 3 Điều 33, quy định đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa là rất khó khăn, mất thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư. Kiến nghị xem xét quy định này.

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 như sau:

Quy định bổ sung một số điều kiện về quy mô và tiêu chí của dự án tránh gây xáo trộn khi một số nhà đầu tư đứng ra thu gom quyền sử dụng đất và tự ý đầu tư dự án.

Bổ sung thêm quy định “các trường hợp thu hồi đất khác theo quy định của pháp luật về đất đai” để bao quát hơn các trường hợp thu hồi đất khác, tránh gây cảng trở hoạt động đầu tư. Tăng thẩm quyền thu hồi đất cho địa phương.

Đề nghị quy định theo hướng nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trước (đối với quyền sử dụng đất không phải là đất ở), sau đó mới thực hiện dự án.

Approved Trang thai