Thông báo kế hoạch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; lãnh đạo các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh 06 tháng cuối năm 2022
7.7.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Luật tiếp công dân ngày 25/11/2013; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết 759/2014/UBTVQH ngày 15/5/20214 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và thông báo Lịch tiếp công dân 06 tháng cuối năm 2022 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh như sau:

1. Lịch tiếp công dân định kỳ:

 

Ngày tiếp

 

Đại biểu tiếp

Địa điểm

Tháng 07

 

- Ông Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND tỉnh

- Ông Nguyễn Tấn Trọng, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn huyện Nam Đông

Huyện Nam Đông

07/7/2022

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn thành phố Huế

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

28/7/2022

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Ông Hoàng Trọng Bửu, Phó Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn thành phố Huế

Tháng 8

 

- Ông Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND tỉnh

- Ông Nguyễn Tấn Trọng, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

- Ông Hoàng Phú, Phó Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn huyện Quảng Điền.

Huyện Quảng Điền

04/8/2022

- Ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách, HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn thành phố Huế

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

 

25/8/2022

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn thành phố Huế

Tháng 9

 

- Ông Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách, HĐND tỉnh

- Ông Nguyễn Tấn Trọng, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn thị xã Hương Trà

Thị xã Hương Trà

08/9/2022

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn thành phố Huế

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

 

22/9/2022

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

 - Hoàng Trọng Bửu, Phó Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn thành phố Huế

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

Tháng 10

 

- Ông Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND tỉnh

- Ông Nguyễn Anh Dũng,  Phó Trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh

- Ông Nguyễn Tấn Trọng, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn thị huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang

 

06/10/2022

 

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Ông Hoàng Phú,  Phó Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn thành phố Huế

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

19/10/2022

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Nguyễn Văn Thạnh,  Phó Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn thành phố Huế

Tháng 11

 

 

- Ông Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Ông Nguyễn Tấn Trọng, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn thành phố Huế

 

Thành phố Huế

10/11/2022

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

- Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn thành phố Huế.

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

24/11/2022

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Ông Hoàng Phú,  Phó Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn thành phố Huế

Tháng 12

 

- Ông Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND tỉnh

- Ông Nguyễn Tấn Trọng, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

- Ông Nguyễn Văn Thạnh,  Phó Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn thị xã Hương Thủy

Thị xã Hương Thủy

08/12/2022

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn thành phố Huế

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

21/12/2022

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Nguyễn Văn Thạnh,  Phó Trưởng ban Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

- Đại biểu ứng cử trên địa bàn thành phố Huế

 

 

2. Tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân đột xuất

- Tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở làm việc để lắng nghe, hướng dẫn trả lời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định.

- Tiếp công dân đột xuất khi có vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị.

   3. Tổ chức thực hiện:

   - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động bố trí, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh và UBND các huyện, thị xã mời các cơ quan chức năng dự buổi tiếp công dân cùng Thường trực HĐND tỉnh.

- Lãnh đạo các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh sắp xếp công việc để tham dự các buổi tiếp công dân theo đúng kế hoạch.

- Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố Huế; các xã, phường, thị trấn; các cơ quan báo chí thông tin rộng rãi cho nhân dân biết thời gian, địa điểm tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh tại các địa phương, đơn vị./.

Approved Trang thai
Các bài khác