Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh
22.10.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Điều 94 của Luật tổ chức chính quyền địa phương về trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp xúc cử tri nhằm duy trì mối liên hệ giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri tại các đơn vị bầu cử và báo cáo đến cử tri các nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 5.

- Các Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐNĐ tỉnh Khóa VIII bảo đảm đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh sẽ báo cáo đến cử tri các nội dung liên quan như:

- Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo tình hình công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của HĐND cấp tỉnh.

- Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại kỳ họp lần thứ 4, HĐND tỉnh khóa VIII.

- Nội dung dự kiến của kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh khóa VIII.

- Tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị mới của cử tri để phản ánh với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng.

(Tài liệu tiếp xúc cử tri sẽ được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh: http://hdndthuathienhue.gov.vn vào ngày 06/11/2022).

3. Thời gian tiếp xúc cử tri

Việc tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện từ ngày 07/11/2022 đến hết ngày 20/11/2022.

4. Tổ chức thực hiện

- Tổ trưởng các Tổ đại biểu tỉnh, Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND cùng cấp thống nhất xây dựng lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trong khung thời gian nêu trên; gửi Lịch tiếp xúc cử tri về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 05/11/2022 và thông báo đến toàn thể cán bộ, nhân dân được biết để theo dõi và tham dự.

- Đề nghị Tổ đại biểu HĐND thành phố Huế thông báo lịch tiếp xúc cử tri đến các đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử thuộc các đơn vị hành chính đã được sáp nhập vào thành phố Huế theo nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Thủy Vân, Thủy Bằng, Hương Hồ, Hương An, Hương Thọ, Hương Phong, Hương Vinh, Hải Dương, Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh, Thuận An) để tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu HĐND tỉnh thực hiện trách nhiệm tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử ra mình theo quy định của pháp luật.

- Chậm nhất là ngày 22/11/2022, các Tổ đại biểu gửi báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của Tổ mình về Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp báo cáo trình tại kỳ họp thứ 5; đồng thời gửi file vào hộp thư điện tử: nttvan.hdnd@thuathienhue.gov.vn

- Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri; phối hợp với Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri.

Trên đây là kế hoạch tiếp xúc cử tri của trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa

VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Approved Trang thai