Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh
9.6.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Điều 94 của Luật tổ chức chính quyền địa phương về trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, cụ thể như sau:

1. Mục đích

Việc tiếp xúc cử tri nhằm duy trì mối liên hệ giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri tại các đơn vị bầu cử; thông tin đến cử tri các nội dung liên quan như:  Tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 06 tháng đầu năm, kết quả trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 3; kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm của HĐND tỉnh, dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4; thu thập và phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị và trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri.

2. Yêu cầu

- Các Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐNĐ tỉnh Khóa VIII bảo đảm đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh sẽ thông báo đến cử tri các nội dung sau:

- Tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 06 tháng đầu năm 2022.

- Báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm 2022 của HĐND cấp tỉnh.

- Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại kỳ họp lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII.

- Nội dung dự kiến của kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh khóa VIII.

- Tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị mới của cử tri để phản ánh với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng.

(Tài liệu tiếp xúc cử tri được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh: http://hdndthuathienhue.gov.vn/)

4. Thời gian tiếp xúc cử tri

Việc tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện từ ngày 13/6/2022 đến hết ngày 27/6/2022.

5. Tổ chức thực hiện

- Tổ trưởng các Tổ đại biểu tỉnh, Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND cùng cấp thống nhất xây dựng lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trong khung thời gian nêu trên; gửi Lịch tiếp xúc cử tri về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 10/6/2022 và thông báo đến toàn thể cán bộ, nhân dân được biết để theo dõi và tham dự.

- Sau tiếp xúc cử tri các Tổ đại biểu gửi báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 28/06/2022, đồng thời gửi file vào hộp thư điện tử: nttvan.hdnd@thuathienhue.gov.vn.

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng của tỉnh trong 06 tháng đầu năm 2022 (tính đến đầu tháng 6 của năm 2022) và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 (bao gồm báo cáo đầy đủ và báo cáo cáo tóm tắt); Báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII trước ngày 10/6/2022 để kịp thời cung cấp tài liệu phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4.

- Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri; phối hợp với Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri.

Trên đây là kế hoạch tiếp xúc cử tri của trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Approved Trang thai