Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh
4.1.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện quy định pháp luật về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp thứ 3, cụ thể như sau:

1. Mục đích

Việc tiếp xúc cử tri nhằm duy trì mối liên hệ giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri tại các đơn vị bầu cử; tuyên truyền, phổ biến chủ trường, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; tạo điều kiện cho đại biểu HĐND thu thập và phản ánh ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND và các cơ quan hữu quan; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của HĐND đã ban hành.

2. Yêu cầu

- Các Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ tình hình thực tế và diễn biến của dịch bệnh Covid-19 phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp lựa chọn hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri cho phù hợp.

- Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND phải bảo đảm đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và đảm bảo công tác phòng chống dịch.

3. Nội dung

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII. (Tài liệu tiếp xúc cử tri được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh: http://hdndthuathienhue.gov.vn/)

4. Thời gian tiếp xúc cử tri

Việc tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện từ ngày 03/01/2022 đến hết tháng ngày 15/01/2022.

Các Tổ đại biểu gửi Lịch tiếp xúc và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 17/01/2022, đồng thời gửi file mềm vào hộp thư điện tử: nttvan.hdnd@thuathienhue.gov.vn.

5. Tổ chức thực hiện

- Tổ trưởng các Tổ đại biểu tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND cấp huyện về thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo đúng quy định và thông báo rộng rãi lịch tiếp xúc cử tri đến toàn thể cán bộ, nhân dân được biết để theo dõi và tham dự.

- Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri; phối hợp với Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri.

Trên đây là kế hoạch tiếp xúc cử tri của sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Approved Trang thai