Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong việc lập quy hoạch
22.12.2021
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-ĐĐBQH ngày 13/12/2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh và Kế hoạch số 08/KH-ĐĐBQH ngày 29/11/2021 về việc phân công hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh đối với việc thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2022; Đoàn Giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” gồm các đồng chí: Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Sửu - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã có buổi làm việc tại UBND huyện Phú Vang.

     Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện Phú Vang báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Trong thời gian qua, UBND huyện đã tham gia góp ý vào quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021-2030 đồng thời triển khai xây dựng các đồ án quy hoạch các xã trên địa bàn huyện. Huyện đã ban hành nhiều văn bản về kế hoạch sử dụng đất hàng năm để làm căn cứ pháp lý cho việc giao đất, cho thuê đất… qua đó đã mang lại hiệu quả cho việc phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc cần khắc phục như: Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chưa có sự thống nhất về mục đích sử dụng đất, việc đánh giá nhu cầu sử dụng đất chưa sát với thực tiễn; tính đồng bộ giữa quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch các khu công nghiệp, các khu đô thị, khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy hoạch xây dựng nông thôn mới chưa cao, quy hoạch ngành, quy hoạch đô thị được xây dựng trên các bản đồ nền có hệ tọa độ khác nhau làm giảm tính đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực; kinh phí dành cho công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế… UBND huyện cũng đã kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch như: Kiến nghị Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng xã để có cơ sở triển khai kịp thời việc rà soát, điều chính quy hoạch phù hợp với điều kiện và tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; quan tâm hỗ trợ kinh phí cho công tác quy hoạch, đầu tư trang cấp trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho công tác lập quy hoạch…

Các thành viên của Đoàn giám sát cũng tiến hành trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch của UBND huyện như: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đặc biệt là quy hoạch xây dựng nông thôn mới; quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật quy hoạch và các văn bản có liên quan…

     Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác quy hoạch của UBND huyện, đồng thời đề nghị UBND huyện chú trọng đến một số nội dung sau: Đề nghị UBND huyện Phú Vang hoàn thiện báo cáo trong đó yêu cầu nêu rõ các đề xuất, kiến nghị cụ thể để Đoàn giám sát tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; Trong công tác lựa chọn đơn vị tư vấn cần cân nhắc lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, đáp ứng được các yêu cầu đề ra. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình lập quy hoạch, cập nhật kịp thời, thường xuyên dữ liệu để phục vụ công tác quy hoạch; tham vấn ý kiến của người dân để có cơ sở xây dựng quy hoạch… Đối với các kiến nghị của UBND huyện, Đoàn giám sát sẽ nghiên cứu để chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết.

Nguyễn Quang Phước
Approved Trang thai