Thông báo lịch Tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2023
21.7.2023
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày năm 2015; Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị quyết 759/2014/UBTVQH ngày 15/5/20214 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thông báo số 458-TB/TU, ngày 10/07/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế về lịch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 06 tháng cuối năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh thông báo Lịch Tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh 06 tháng cuối năm 2023 như sau:

Lịch tiếp công dân định kỳ:

Thời gian

Đại biểu tiếp

Địa bàn

Tháng 7

- Ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Quảng Điền.

Huyện Quảng Điền

Tháng 8

- Ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

Thị xã Hương Thủy

Tháng 9

- Ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa huyện A Lưới.

Huyện A Lưới

Tháng 10

- Ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Phú Lộc

Huyện Phú Lộc

Tháng 11

- Ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang

Tháng 12

- Ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Phong Điền.

Huyện Phong Điền

 

Approved Trang thai
Các bài khác