Thông báo kế hoạch tiếp công dân của các Phó Chủ tịch HĐND; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh 06 tháng cuối năm 2023
30.6.2023
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị quyết 759/2014/UBTVQH ngày 15/5/20214 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và thông báo Lịch tiếp công dân 06 tháng cuối năm 2023 của các Phó Chủ tịch HĐND, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh như sau:

Lịch tiếp công dân định kỳ:

Thời gian

Đại biểu tiếp

Địa điểm

Tháng 7

06/07/2023

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Ông Nguyễn Anh Dũng, PTB Ban pháp chế, HĐND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

20/7/2023

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, PCT Thường trực HĐND tỉnh

 - Bà Hồ Nhật Tân, PTB Ban pháp chế, HĐND tỉnh

Tháng 8

10/08/2023

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, PCT Thường trực HĐND tỉnh

- Ông Hoàng Phú, PTB Ban KTNS, HĐND tỉnh

24/08/2023

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Bà Dương Thị Thu Truyền, PTB Ban KTNS, HĐND tỉnh

Tháng 9

07/9/2023

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Ông Nguyễn Văn Thạnh. PTB Ban VHXH, HĐND tỉnh

21/9/2023

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, PCT Thường trực HĐND tỉnh

- Ông Hoàng Trọng Bửu, PTB Ban VHXH, HĐND tỉnh

Tháng 10

05/10/2023

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, PCT Thường trực HĐND tỉnh

- Bà Hồ Nhật Tân, PTB Ban pháp chế, HĐND tỉnh

19/10/2023

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Ông Nguyễn Anh Dũng, PTB Ban pháp chế, HĐND tỉnh

Tháng 11

09/11/2023

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Ông Hoàng Phú, PTB Ban KTNS, HĐND tỉnh

23/11/2023

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, PCT Thường trực HĐND tỉnh

- Bà Dương Thị Thu Truyền, PTB Ban KTNS, HĐND tỉnh

Tháng 12

07/12/2023

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, PCT Thường trực HĐND tỉnh

- Ông Nguyễn Văn Thạnh, PTB Ban VHXH, HĐND tỉnh

21/12/2023

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Ông Hoàng Trọng Bửu, PTB Ban VHXH, HĐND tỉnh

 

 

2. Tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân đột xuất

- Thực hiện khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013, khi có công dân đến trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với HĐND tỉnh hoặc đột xuất có vụ việc nổi cộm, phức tạp, có nhiều người tham gia thực hiện việc khiếu nại, khiếu kiện thì Thường trực HĐND tỉnh cử thành phần tiếp công dân theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện:

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thực hiện việc niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và có trách nhiệm đăng ký lịch Tiếp công dân định kỳ vào lịch công tác hàng tuần của các Phó Chủ tịch và đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh. Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh để tổ chức thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo kế hoạch này. Trường hợp vì lý do đột xuất Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban  không tiếp công dân theo lịch, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh thông báo kịp thời cho cán bộ, nhân dân biết và bố trí lại buổi tiếp công dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp.

- Đề nghị các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố Huế cùng tham dự tiếp công dân để tiếp nhận, xử lý những vấn đề liên quan khi cần thiết.

- Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh thông báo nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ và nhân dân biết./.

Nguyễn Thị Thanh Vân
Approved Trang thai
Các bài khác