HĐND thị xã Hương Trà: Khai mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ 4
26.10.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 25/10/2022, HĐND thị xã Hương Trà tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 để thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các tờ trình và các báo cáo thẩm tra gồm: Tờ trình về việc xin ý kiến điều chỉnh số liệu trong Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thị xã Hương Trà. Tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 thị xã Hương Trà; Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tờ trình về việc đề nghị thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Hương Bình, thị xã Hương Trà đến năm 2040, định hướng đến năm 2050. 

Phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, các đại biểu đã nghiên cứu, tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo 8 Nghị quyết quan trọng được trình bày tại kỳ họp với số phiếu tán thành cao.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hà Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND thị xã cần tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm triển khai các dự án, công trình theo quy định, đảm bảo phát huy hiệu quả trong công tác đầu tư. Thường trực HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, đảm bảo các dự án, công trình HĐND thị xã đã thông qua tại kỳ họp lần này được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Approved Trang thai