Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, HĐND huyện Phú Vang thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng
31.8.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều ngày 31/8, HĐND huyện Phú Vang (khóa VII) tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 để xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Gia Công - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Thế Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Thanh Long - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Phú Vang đã xem xét để thông qua 05 Nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về việc thống nhất cơ cấu đối ứng nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện, xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về việc thống nhất cơ cấu đối ứng nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện, xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất của huyện Phú Vang giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2050 và Nghị quyết về việc Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi xem xét tờ trình các Nghị quyết, nghe các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện, trên cơ sở thảo luận, bàn bạc dân chủ và thống nhất cao, HĐND huyện đã thông qua các Nghị quyết nêu trên, đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với chủ trương của Đảng và nguyện vọng của Nhân dân. Việc thông qua các Nghị quyết nêu trên đã tạo cơ sở cho quá trình triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác quản lý nhà nước tại địa phương về quy hoạch sử dụng đất, xây dựng vùng huyện và công tác đầu tư công, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hồ Thế Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp lần này có nhiệm vụ rất quan trọng, kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết nhằm đảm bảo thực hiện đúng các trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đất đai năm 2013, Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan cấp trên; tạo cơ sở cho việc thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện năm 2023 và giai đoạn 2021-2025; qua đó tạo lập cơ sở pháp lý cho việc triển khai và quản lý các quy hoạch về sử dụng đất, xây dựng vùng huyện Phú Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Approved Trang thai