Kết luận giám sát về tình hình và kết quả thực hiện việc quy hoạch các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021
13.1.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 12 tháng 01 năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kết luật Giám sát số 03/KL-TT.HĐND về tình hình và kết quả thực hiện việc quy hoạch các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021. Trong đó, đã thống nhất với các nội dung báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan có các giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao thời gian tới hiệu quả hơn.
Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện A Lưới
Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện A Lưới

Trong thời gian qua, UBND tỉnh và các ngành, các cấp liên quan đã triển khai thực hiện việc quy hoạch các thiết chế văn hóa, thể thao (viết tắt VH, TT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 tương đối tốt. Việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về quy hoạch các thiết chế VH, TT đã đem lại những kết quả tích cực, hệ thống thiết chế VH, TT từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm đầu tư, hoạt động khá hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện quy hoạch các thiết chế VH, TT có những khó khăn, hạn chế như: Công tác triển khai thực hiện quy hoạch thiết chế VH, TT chưa được các ngành, các cấp quan tâm bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết của HĐND tỉnh để xây dựng các kế hoạch, tham mưu bố trí nguồn lực thực hiện hàng năm. Hệ thống thiết chế VH, TT ở cấp tỉnh còn thiếu, nhiều thiết chế VH, TT xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu; Ở cấp cơ sở, 68% xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà văn hóa; 70,8% số thôn, bản, tổ dân phố có Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng, trong đó, nhiều cơ sơ xuống cấp và chưa đạt chuẩn quy định. Cán bộ lãnh đạo, phụ trách lĩnh vực VH, TT tại các địa phương thường xuyên thay đổi, đội ngũ cán bộ tác nghiệp VH, TT ở cấp xã, phường, thị trấn thiếu và yếu nên việc xây dựng và tổ chức hoạt động VH, TT vẫn còn hạn chế. Mô hình tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế VH, TT ở cấp huyện, cấp xã chưa đồng bộ; Nhà Văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng ở cấp xã, cấp thôn chưa phát huy hết công năng sử dụng, nội dung và chất lượng hoạt động chưa cao, chưa tạo ra môi trường sinh hoạt văn hóa sinh động, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể thao, bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống. Việc bố trí nguồn lực địa phương, huy động xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động VH, TT còn hạn chế, nhất là ở cấp xã, cấp thôn...

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc thực hiện quy hoạch các thiết chế VH, TT trong thời gian tới đạt hiệu quả, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo một số nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về thực hiện quy hoạch các thiết chế VH, TT các cấp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, của người dân về tầm quan trọng của VH, TT đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quan tâm chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch các thiết chế VH, TT trên địa bàn.

Thứ hai, chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cấp, các ngành liên quan khẩn trương tổ chức rà soát lại việc thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, đối chiếu với Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 theo Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, thống nhất, phù hợp với nhu cầu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ ba, quan tâm sớm có định hướng quy hoạch địa điểm xây dựng các thiết chế văn hóa thiết yếu cấp tỉnh; nghiên cứu có kế hoạch bổ sung các công trình đầu tư trung hạn để hình thành nên các công trình văn hóa trọng điểm, có quy mô lớn, giá trị nghệ thuật cao. Trong đó, cần ưu tiên tập trung kinh phí đầu tư từ 01 đến 02 công trình trọng điểm văn hóa.

Thứ tư, tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực hoàn thành các dự án Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, Thư viện tổng hợp tỉnh, Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế... để phát huy hiệu quả các thiết chế, tạo điểm nhấn cho Văn hóa Huế. Sớm bố trí địa điểm cho Bảo tàng Mỹ thuật hoạt động và có không gian để trưng bày các tác phẩm mỹ thuật có giá trị đã được trao tặng và sưu tầm trong thời gian vừa qua.

Thứ năm, chỉ đạo các ngành liên quan rà soát lại các thiết chế điện ảnh đã xuống cấp, hư hỏng như các Rạp Đông Ba, Gia hội, Hoàn Mỹ... để có phương án xử lý phù hợp, tránh lãng phí tài sản công. Đánh giá hiệu quả về mặt văn hóa, kinh tế các không gian trưng bày như Trung tâm Lê Bá Đảng, Điềm Phùng Thị, Trung tâm văn hóa Huyền Trân để có quy hoạch, sắp xếp phù hợp nhằm phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hóa trong thời gian tới.

Thứ sáu, quan tâm rà soát hiện trạng quỹ đất, có phương án đầu tư để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục, thể thao đạt tiêu chuẩn cấp Quốc gia, Quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu tập luyện, tổ chức thi đấu và đăng cai tổ chức các giải thi đấu Quốc gia, Quốc tế.

Thứ bảy, nghiên cứu tham mưu để HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phát triển VH, TT, nhất là chính sách hỗ trợ phát triển thiết chế VH, TT ở cơ sở; hỗ trợ cho đội ngũ làm công tác quản lý văn hóa, thể thao, đội ngũ hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật ở các cấp nhằm khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy phát triển VH, TT trên địa bàn tỉnh.

Thứ tám, chỉ đạo UBND cấp huyện có quy hoạch quỹ đất, cân đối bố trí nguồn ngân sách và huy động các nguồn hợp pháp khác triển khai xây dựng hoàn thiện Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện, cấp xã; dành quỹ đất trong các khu kinh tế, công nghiệp, khu đô thị mới để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân và người lao động.

Thứ chín, tiếp tục chỉ đạo hình thành các mô hình hoạt động VH, TT ở cấp xã, phường, thị trấn và cấp thôn để tạo sự thống nhất trên địa bàn tỉnh. Quan tâm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động và đóng góp xây dựng, phát triển các thiết chế VH, TT tại địa phương.

Approved Trang thai