Nhiều Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Kỳ họp chuyên đề thứ 3, HĐND huyện Phong Điền khoá VII
21.11.2022
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 19/11, HĐND huyện Phong Điền tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Võ Văn Vui - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Cho - Phó Chủ tich HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, UBND huyện Phong Điền đã báo cáo các tờ trình về Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng, văn hóa trên địa bàn huyện Phong Điền, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện quản lý năm 2022 đợt 2; nguồn vốn ngân sách huyện, xã đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Phong Điền giai đoạn 2021 - 2025; nguồn vốn ngân sách đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Phong Điền; điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. Bên cạnh đó nghe báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội,  HĐND huyện về các tờ trình tại kỳ họp.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về các nội dung và nhất trí biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp. Theo đó, kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND huyện Phong Điền đã thông qua 06 Nghị quyết đó là Nghị quyết về đề án Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng, văn hóa trên địa bàn huyện Phong Điền, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện quản lý năm 2022 đợt 2; Nghị quyết thống nhất nguồn vốn ngân sách huyện, xã đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Phong Điền giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết dự kiến nguồn vốn ngân sách đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Phong Điền; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Võ Văn Vui - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND huyện khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết, tập trung chỉ đạo các phòng, ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các Nghị quyết đã được thông qua lần này. Thường trực HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện, các tổ đại biểu HĐND huyện, tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp lần này được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Approved Trang thai