Thứ Bảy, 6/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ hop thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
32 người đang trực tuyến
1.970.298 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp thứ bảy

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VII
2 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
3 Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực pháp chế năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
4 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
5 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi và mức phân bổ kinh phí đảm bảo bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
6 Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
7 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban pháp chế
8 Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
9 Báo cáo thẩm tra tờ trình về dự thảo nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh
10 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc Quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Thừa Thiên Huế
11 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế đợt IX
12 Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII
13 Báo cáo thẩm tra Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 8d/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02/6/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh
14 Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2018; phân bổ dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2019
15 Báo cáo thẩm tra về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019
16 Báo cáo thẩm tra về quy định cơ chế, chính sách huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020
17 Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm 2016 - 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
18 Báo cáo thẩm tra phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2017
19 Báo cáo thẩm tra về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế
20 Báo cáo thẩm tra Tờ trình sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế
21 Báo cáo thẩm tra Tờ trình, Báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế
22 Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế
23 Báo cáo thẩm tra về thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh trên cơ sở kiện toàn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh
24 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh
25 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh
26 Tờ trình về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp (kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VII)
27 Tờ trình về thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh
28 Tờ trình về thành lập Đoàn giám sát về tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018
29 Thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền năm 2018
30 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
31 Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VII
32 Báo cáo kết quả công tác 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế
33 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
34 Báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình trọng điểm năm 2018 và kế hoạch chương trình trọng điểm năm 2019
35 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2019 - 2021
36 Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư phát triển năm 2018 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
37 Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, kế hoạch năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế
38 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2019
39 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
40 Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
41 Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018
42 Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
43 Báo cáo về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý
44 Báo cáo về giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII
45 Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2017
46 Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế
47 Tờ trình về việc thông qua “Quy định cơ chế, chính sách huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020
48 Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế
49 Tờ trình về việc kế hoạch đầu tư trung hạn các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020
50 Tờ trình về quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
51 Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục công trình, dự án (bổ sung) cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019
52 Danh mục công trình, dự án (bổ sung) cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019
53 Tờ trình về sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế
54 Tờ trình về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh trên cơ sở kiện toàn Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh
55 Tờ trình về việc ban hành Quy định một số nội dung chi, mức chi và mức phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
56 Tờ trình về việc giao biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh
57 Tờ trình về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
58 Tờ trình về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
59 Tờ trình về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế
60 Tờ trình về việc đề nghị sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
61 Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án điều chỉnh và đặt tên đường phố tại thành phố Huế đợt IX năm 2018
62 Tờ trình về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 8d/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02/6/2010 của HĐND tỉnh về ban hành quy định chế độ trợ cấp cho sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân...
63 Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op