Thứ Bảy, 6/3/2021
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
THÔNG TIN VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Khóa VII (2016 - 2021)
Kỳ họp thứ hai
Kỳ họp thứ ba
Kỳ họp chuyên đề lần 1
Kỳ họp thứ tư
Kỳ họp thứ năm
Kỳ họp chuyên đề lần 2
Kỳ họp thứ sáu
Kỳ họp thứ bảy
Kỳ họp bất thường lần 2
Kỳ họp bất thường lần 3
Kỳ họp thứ tám
Kỳ họp bất thường lần 4
Kỳ họp bất thường lần 5
Kỳ họp thứ chín
Kỳ họp bất thường lần 6
Kỳ họp bất thường lần 7
Kỳ họp bất thường lần 8
Kỳ họp bất thường lần 9
Kỳ họp bất thường lần 10
Kỳ họp thứ mười
Kỳ họp chuyên đề lần 11
Kỳ họp chuyên đề lần 12
Kỳ hop thứ mười một
Kỳ họp chuyên đề lần 13
Tài liệu kỳ họp CĐ lần 14
Thống kê
32 người đang trực tuyến
1.970.227 số lượt truy cập
Khóa VII (2016 - 2021) >> Kỳ họp thứ năm

Từ khóa:       

STTTên tài liệuĐính kèm
1 Chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII
2 Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
3 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016
4 Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII
5 Tờ trình về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2018
6 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
7 Báo cáo thẩm tra về quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
8 Báo cáo thâm tra về kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2017; phân bổ dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2018. Ý kiến về kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020
9 Báo cáo thâm tra về quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
10 Báo cáo thẩm tra về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2018
11 Báo cáo thẩm tra về quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12 Báo cáo thẩm tra về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các cơ quan liên quan
13 Báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện công tác trên lĩnh vực pháp chế, tư pháp năm 2017
14 Báo cáo thẩm tra về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
15 Báo cáo thẩm tra về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
16 Báo cáo thẩm tra về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
17 Báo cáo thẩm tra về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
18 Báo cáo thẩm tra về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII
19 Báo cáo thẩm tra về quy định một số chế độ bồi dưỡng người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
20 Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
21 Báo cáo thẩm tra về việc quy định mức hỗ trợ trưng bày, bảo quản phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh
22 Tờ trình về việc ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế”
23 Tờ trình về việc ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII
24 Tờ trình về việc ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh”
25 Báo cáo thẩm tra phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2016
26 Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế
27 Báo cáo thẩm tra về “Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020”
28 Thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền năm 2017
29 Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
30 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
31 Báo cáo công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
32 Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2017 và kế hoạch chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2018
33 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018
34 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017 và kế hoạch đầu tư công năm 2018
35 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2018
36 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
37 Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
38 Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp giữa năm 2017 của HĐND tỉnh khóa VII)
39 Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện NQ của HĐND tỉnh về Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng
40 Tờ trình phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016
41 Tờ trình về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế
42 Tờ trình về quy hoạch thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
43 Tờ trình về quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
44 Tờ trình về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để sử dụng vào mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh; hủy bỏ các công trình, dự án cần thu hồi đất...
45 Tờ trình về quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020
46 Tờ trình về thành lập, chia tách, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh
47 Tờ trình về phê duyệt tổng số lượng người làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2018
48 Tờ trình về quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
49 Tờ trình về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
50 Tờ trình về việc đề nghị bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực
51 Tờ trình về quy định mức hỗ trợ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm bưu điện văn hóa xã
52 Tờ trình về quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
53 Tờ trình về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các cơ quan liên quan
54 Tờ trình về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế
55 Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018
56 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018


THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op