Thứ Năm, 24/9/2020
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Thống kê
37 người đang trực tuyến
1.636.564 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin tức sự kiện
Nâng cao chất lượng công tác thi hành Luật ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

      Xác định rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Luật, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 về kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 22/8/2017 về tăng cường thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL và nhiều văn bản khác để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương nghiêm túc tổ chức thực hiện. Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản QPPL và thực hiện rà soát văn bản để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản QPPL. 

      Nhìn chung, công tác triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan như: (1) Hoạt động xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp, đặc biệt là ở cấp tỉnh được tiến hành hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền và tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội. (2) Công tác soạn thảo, thẩm định, thẩm tra và ban hành văn bản QPPL ở các đơn vị, địa phương dần đi vào nề nếp; chưa phát hiện văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung trái pháp luật. (3) Kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng nâng cao. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và có chất lượng. (4) Đã nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL đối với hoạt động quản lý nhà nước và hoàn thiện hệ thống pháp luật. (5) Việc bố trí kinh phí cho công tác triển khai thi hành Luật được quan tâm, về cơ bản đáp ứng các yêu cầu được giao.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, công tác triển khai thi hành Luật vẫn tồn tại những hạn chế, khó khăn, vướng mắc như:

* Một số quy định của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành Luật chưa cụ thể, còn có các cách hiểu khác nhau và chưa phù hợp với thực tiễn

Trước hết, theo quy định tại Điều 30 của Luật thì “HĐND cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao”. Tuy nhiên, ở nhiều đơn vị, địa phương chưa có sự thống nhất về cách hiểu và xác định khái niệm “luật giao”, dẫn đến nhiều lúng túng trong vấn đề xác định thẩm quyền ban hành văn bản và tính QPPL của văn bản.

Ngoài ra, tại điểm d, khoản 1, Điều 103 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL quy định “văn bản có chứa QPPL nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản QPPL; văn bản có chứa QPPL hoặc có thể thức như văn bản QPPL do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành” thuộc đối tượng phải kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, đối với văn bản có chứa QPPL nhưng không ban hành bằng hình thức văn bản QPPL và văn bản có chứa QPPL nhưng do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành không được gửi đến các cơ quan kiểm tra theo thẩm quyền nên việc phát hiện kịp thời các văn bản này để xử lý gặp rất nhiều khó khăn và thường dễ bỏ sót.

* Một số văn bản QPPL được ban hành có nội dung trái pháp luật, sai sót về thẩm quyền và căn cứ, thể thức, kỹ thuật trình bày.

Hiện nay, công tác thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản QPPL đã được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện. Nhưng do việc chú trọng nhiều vào nội dung của văn bản nên nhiều văn bản QPPL mắc các sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày. Ngoài ra, một số văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện và cấp xã ban hành không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật (trong năm 2017, Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra 75 văn bản QPPL do UBND thành phố Huế và 04 huyện ban hành; qua đó, đã phát hiện có 03 văn bản sai sót về thẩm quyền, 03 văn bản quy định nội dung chưa phù hợp, 34 văn bản sai về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản).

* Một số cơ quan soạn thảo chưa tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về quy trình xây dựng văn bản, đặc biệt là thực hiện các bước soạn thảo, lấy ý kiến góp ý, gửi cơ quan tư pháp thẩm định khi chưa thực hiện việc lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL. Ngoài ra, công tác lấy ý kiến về dự thảo văn bản QPPL chưa được thực hiện nghiêm túc; hình thức lấy ý kiến chưa phong phú. Các cấp, ngành liên quan, nhất là những đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản đóng góp ý kiến còn mang tính hình thức hoặc không góp ý, ảnh hưởng đến chất lượng của dự thảo.

Việc nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn của cơ quan soạn thảo có lúc còn chưa được chú trọng nên các quy định của dự thảo chưa sát với thực tế, quy định còn chung chung, lặp lại các vấn đề đã được văn bản QPPL của cấp trên quy định nên gây khó khăn cho công tác thẩm tra của các Ban HĐND.

* Các cơ quan, đơn vị, địa phương tuy đã quan tâm, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, song chất lượng chưa cao, tiến độ ở một số đơn vị còn chậm so với yêu cầu đặt ra. Giữa các cơ quan chuyên môn và cơ quan tư pháp ở các cấp chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản.

Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thi hành Luật xuất phát từ các nguyên nhân chủ yếu như sau: (1) Do một số quy định của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành chưa cụ thể, rõ ràng, chưa phù hợp với thực tiễn nên việc triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. (2) Luật và văn bản hướng dẫn thi hành Luật có nhiều quy định mới so với các Luật cũ; trong khi một số đơn vị, địa phương chưa kịp thời nghiên cứu, tìm hiểu nên vẫn áp dụng các quy định cũ, vi phạm các quy định pháp luật về quy trình xây dựng văn bản. Đồng thời, vẫn có nơi có tư tưởng “xem nhẹ”, ít quan tâm đến các quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản nên dẫn đến tình trạng sai sót không nên có. (3) Hệ thống văn bản QPPL ở trung ương và địa phương ban hành ngày càng nhiều nên việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản rất khó đảm bảo đúng tiến độ. Trong khi đó, đội ngũ công chức làm công tác pháp chế ở các sở, ban, ngành mặc dù đã được củng cố, kiện toàn nhưng còn thiếu về số lượng và thường xuyên bị luân chuyển vị trí công tác nên chất lượng không đồng đều, thiếu kinh nghiệm trong công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản, do đó đã ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của công tác này. Ở cấp huyện, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản chủ yếu do Phòng Tư pháp thực hiện. Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác này nên ít quan tâm thực hiện và ít có hiệu quả.

Trên cơ sở phân tích những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân đang tồn tại, trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cần quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Trước hết, kiến nghị Bộ Tư pháp cần sớm có văn bản để hướng dẫn, giải thích cụ thể những nội dung còn vướng mắc của Luật; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi các quy định của Luật và văn bản hướng dẫn cho phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương để việc triển khai thực hiện có hiệu quả.

Hai là, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho các đơn vị, địa phương, nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm cho hoạt động này ngày càng chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, các đơn vị, địa phương phải thường xuyên tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình thi hành Luật ở đơn vị mình nhằm phát hiện các vấn đề còn hạn chế, vướng mắc, để kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, tháo gỡ.

Ba là, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức đối với công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, đặc biệt là đối tượng lãnh đạo, quản lý. Phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng nhằm phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền địa phương và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Bốn là, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL ở các cấp, ngành, địa phương. Tỉnh cần tiếp tục quan tâm, bố trí đủ kinh phí cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa pháp luật; đồng thời, nghiên cứu, xem xét ban hành chế độ, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ công chức làm công tác pháp chế ở các cấp, ngành, địa phương phù hợp với quy định pháp luật./.

Đoàn Hữu Hào Vinh
Ngày 13/04/2018

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op