Thứ Ba, 19/11/2019
Trang chủ Tìm kiếm Hỏi đáp Hộp thư
Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Tin tức sự kiện
Tin HĐND
Tin cơ sở
Bản tin Báo chí
Nghị quyết HĐND tỉnh
Kỷ yếu các kỳ họp
Tài liệu phục vụ TXCT
Thống kê
31 người đang trực tuyến
974.632 số lượt truy cập
Tin tức - sự kiện >> Tin tức sự kiện
Nâng cao chất lượng công tác thi hành Luật ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

      Xác định rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Luật, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 về kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 22/8/2017 về tăng cường thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL và nhiều văn bản khác để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương nghiêm túc tổ chức thực hiện. Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản QPPL và thực hiện rà soát văn bản để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản QPPL. 

      Nhìn chung, công tác triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan như: (1) Hoạt động xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp, đặc biệt là ở cấp tỉnh được tiến hành hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền và tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội. (2) Công tác soạn thảo, thẩm định, thẩm tra và ban hành văn bản QPPL ở các đơn vị, địa phương dần đi vào nề nếp; chưa phát hiện văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung trái pháp luật. (3) Kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng nâng cao. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và có chất lượng. (4) Đã nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL đối với hoạt động quản lý nhà nước và hoàn thiện hệ thống pháp luật. (5) Việc bố trí kinh phí cho công tác triển khai thi hành Luật được quan tâm, về cơ bản đáp ứng các yêu cầu được giao.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, công tác triển khai thi hành Luật vẫn tồn tại những hạn chế, khó khăn, vướng mắc như:

* Một số quy định của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành Luật chưa cụ thể, còn có các cách hiểu khác nhau và chưa phù hợp với thực tiễn

Trước hết, theo quy định tại Điều 30 của Luật thì “HĐND cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao”. Tuy nhiên, ở nhiều đơn vị, địa phương chưa có sự thống nhất về cách hiểu và xác định khái niệm “luật giao”, dẫn đến nhiều lúng túng trong vấn đề xác định thẩm quyền ban hành văn bản và tính QPPL của văn bản.

Ngoài ra, tại điểm d, khoản 1, Điều 103 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL quy định “văn bản có chứa QPPL nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản QPPL; văn bản có chứa QPPL hoặc có thể thức như văn bản QPPL do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành” thuộc đối tượng phải kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, đối với văn bản có chứa QPPL nhưng không ban hành bằng hình thức văn bản QPPL và văn bản có chứa QPPL nhưng do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành không được gửi đến các cơ quan kiểm tra theo thẩm quyền nên việc phát hiện kịp thời các văn bản này để xử lý gặp rất nhiều khó khăn và thường dễ bỏ sót.

* Một số văn bản QPPL được ban hành có nội dung trái pháp luật, sai sót về thẩm quyền và căn cứ, thể thức, kỹ thuật trình bày.

Hiện nay, công tác thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản QPPL đã được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện. Nhưng do việc chú trọng nhiều vào nội dung của văn bản nên nhiều văn bản QPPL mắc các sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày. Ngoài ra, một số văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện và cấp xã ban hành không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật (trong năm 2017, Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra 75 văn bản QPPL do UBND thành phố Huế và 04 huyện ban hành; qua đó, đã phát hiện có 03 văn bản sai sót về thẩm quyền, 03 văn bản quy định nội dung chưa phù hợp, 34 văn bản sai về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản).

* Một số cơ quan soạn thảo chưa tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về quy trình xây dựng văn bản, đặc biệt là thực hiện các bước soạn thảo, lấy ý kiến góp ý, gửi cơ quan tư pháp thẩm định khi chưa thực hiện việc lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL. Ngoài ra, công tác lấy ý kiến về dự thảo văn bản QPPL chưa được thực hiện nghiêm túc; hình thức lấy ý kiến chưa phong phú. Các cấp, ngành liên quan, nhất là những đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản đóng góp ý kiến còn mang tính hình thức hoặc không góp ý, ảnh hưởng đến chất lượng của dự thảo.

Việc nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn của cơ quan soạn thảo có lúc còn chưa được chú trọng nên các quy định của dự thảo chưa sát với thực tế, quy định còn chung chung, lặp lại các vấn đề đã được văn bản QPPL của cấp trên quy định nên gây khó khăn cho công tác thẩm tra của các Ban HĐND.

* Các cơ quan, đơn vị, địa phương tuy đã quan tâm, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, song chất lượng chưa cao, tiến độ ở một số đơn vị còn chậm so với yêu cầu đặt ra. Giữa các cơ quan chuyên môn và cơ quan tư pháp ở các cấp chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản.

Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thi hành Luật xuất phát từ các nguyên nhân chủ yếu như sau: (1) Do một số quy định của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành chưa cụ thể, rõ ràng, chưa phù hợp với thực tiễn nên việc triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. (2) Luật và văn bản hướng dẫn thi hành Luật có nhiều quy định mới so với các Luật cũ; trong khi một số đơn vị, địa phương chưa kịp thời nghiên cứu, tìm hiểu nên vẫn áp dụng các quy định cũ, vi phạm các quy định pháp luật về quy trình xây dựng văn bản. Đồng thời, vẫn có nơi có tư tưởng “xem nhẹ”, ít quan tâm đến các quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản nên dẫn đến tình trạng sai sót không nên có. (3) Hệ thống văn bản QPPL ở trung ương và địa phương ban hành ngày càng nhiều nên việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản rất khó đảm bảo đúng tiến độ. Trong khi đó, đội ngũ công chức làm công tác pháp chế ở các sở, ban, ngành mặc dù đã được củng cố, kiện toàn nhưng còn thiếu về số lượng và thường xuyên bị luân chuyển vị trí công tác nên chất lượng không đồng đều, thiếu kinh nghiệm trong công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản, do đó đã ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của công tác này. Ở cấp huyện, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản chủ yếu do Phòng Tư pháp thực hiện. Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác này nên ít quan tâm thực hiện và ít có hiệu quả.

Trên cơ sở phân tích những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân đang tồn tại, trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cần quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Trước hết, kiến nghị Bộ Tư pháp cần sớm có văn bản để hướng dẫn, giải thích cụ thể những nội dung còn vướng mắc của Luật; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi các quy định của Luật và văn bản hướng dẫn cho phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương để việc triển khai thực hiện có hiệu quả.

Hai là, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho các đơn vị, địa phương, nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm cho hoạt động này ngày càng chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, các đơn vị, địa phương phải thường xuyên tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình thi hành Luật ở đơn vị mình nhằm phát hiện các vấn đề còn hạn chế, vướng mắc, để kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, tháo gỡ.

Ba là, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức đối với công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, đặc biệt là đối tượng lãnh đạo, quản lý. Phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng nhằm phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền địa phương và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Bốn là, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL ở các cấp, ngành, địa phương. Tỉnh cần tiếp tục quan tâm, bố trí đủ kinh phí cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa pháp luật; đồng thời, nghiên cứu, xem xét ban hành chế độ, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ công chức làm công tác pháp chế ở các cấp, ngành, địa phương phù hợp với quy định pháp luật./.

Đoàn Hữu Hào Vinh
Ngày 13/04/2018

Quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác dân vận của Trung ương, Tỉnh ủy
Quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác dân vận của Trung ương, Tỉnh ủy

     Sáng ngày 03/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên và một số văn bản mới quan trọng về công tác dân vận của Ban Bí thư, Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018

     Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán phạt đến 100 triệu đồng; giảm giá cước kết nối di động;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018.

Các trường Cao đẳng nghề gặp khó trong tuyển sinh
Các trường Cao đẳng nghề gặp khó trong tuyển sinh

     Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh rất cao. Tuy nhiên, lực lượng học viên tại các trường cao đẳng nghề chỉ đáp ứng đủ một phần cho nhu cầu của doanh nghiệp. 

Đoàn công tác của Quốc hội làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế
Đoàn công tác của Quốc hội làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế

     Ngày 19/4, đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đánh giá tình hình 2 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thhứ XV. Dự và làm việc với đoàn có các đồng chí: Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Ngọc Thọ - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND,  UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế
Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế

      Chiều 17/4, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) do đồng chí Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội làm Trưởng đoàn giám sát có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về giám sát việc thực hiện Thỏa thuận cấp Chính phủ về giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào. Đồng chí Phan Ngọc Thọ - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương làm việc với đoàn.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11, khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 (mở rộng)
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11, khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 (mở rộng)

      Ngày 13/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11, khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (mở rộng). Đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Cao - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị.

Xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
Xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

     Xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Bộ phận TN&TKQ) hiện đại ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện sự thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị đối với công tác cải cách hành chính (CCHC); nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân. Việc triển khai Bộ phận TN&TKQ theo hướng hiện đại nhằm tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức tăng tính minh bạch trong hoạt động của UBND cấp xã. Từ đó, giúp UBND cấp điều chỉnh hoạt động, cải tiến cách thức, quy trình giải quyết công việc để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân.

Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng: Liên kết, hợp tác cùng phát triển
Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng: Liên kết, hợp tác cùng phát triển

     Chiều 12/4, tại trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng chủ trì buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đánh giá tình hình hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua, thảo luận và ký kết chương trình hợp tác trong thời gian tới. Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhiều đổi mới, khác và lạ tại Festival Huế lần thứ X
Nhiều đổi mới, khác và lạ tại Festival Huế lần thứ X

     Festival Huế lần thứ X với chủ đề: “Di sản văn hóa, hội nhập và phát triển, Huế 1 điểm đến 5 di sản” sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Huế từ ngày 27/4/2018 đến ngày 2/5/2018. Ngoài một số hoạt động được xem là truyền thống trong các kỳ trước như Lễ khai mạc, Lễ Tế Giao, Lễ bế mạc… thì năm nay sẽ còn nhiều cái mới, khác và lạ được Ban tổ chức (BTC) dày công chuẩn bị, hứa hẹn tạo nên nhiều bất ngờ và sẽ hấp dẫn du khách khi tham gia vào Festival Huế 2018 lần này.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2018
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2018

      Quy định về quyền tác giả, quyền liên quan; mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; quy định mới về tuyển sinh lớp 6;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2018.

THÔNG TIN MỚI
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Giấy phép số: 04/2017/GP-TTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Vinh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822444 - 3837936 - Fax: 0234.380711
Email: hdndtth@thuathienhue.gov.vn
Ghi rõ nguồn "www.hdndthuathienhue.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
Thiết kế và kỹ thuật: HueTechCo-op